Vysoká odbornost ve všech fázích výstavby

Nabízíme konzultace zateplovacího materiálu a to i během výstavby Vaší nemovitosti

Inženýring

 • Průkazy energetické náročnosti budov
  Vyhotovujeme Průkaz energetické náročnosti budov podle novely č. 177/2006 Sb. a zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií pro všechny objekty, pro něž je povinnou součástí projektové dokumentace.
 • Energetické audity
  Energetický audit shromažďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie.
  Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.
 • Tepelně-vlhkostní posudky
  Tato oblast je zaměřena především na porovnání tepelně-technických vlastností konstrukce s normovými požadavky. Například splnění požadavků ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2007).
  Fáze sanační (vadné konstrukce v reálném stavu). Zde je nutné provést měření tepelně vlhkostního stavu posuzované konstrukce, který je výchozím podkladem pro zpracování posudku. Výsledkem je identifikace vady a návrh možné sanace.
 • Tepelné výpočty LOP
  Výpočty celkového součinitele prostupu tepla U [W/m²K] Ověření rizika kondenzace vodních par na vnitřním povrchu dle požadavku na minimální teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi
  Výpočty vlivu třírozměrných prvků (vliv šroubů)
  Výpočty lineárních součinitelů prostupu tepla připojovacích detailů a zasklívacích spár
 • Výpočty tepelných ztrát objektů
  Výpočet celkových teplených ztrát i tepelné ztráty jednotlivých místností slouží jako stěžejní podklad pro navrhování systému vytápění a pro umístění otopných těles. Zároveň je nedílnou součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Přesný výpočet ztrát jednotlivých místností zamezí poddimenzování resp. předimenzování výkonu otopné soustavy, jak se v praxi často stává, a tím výrazně šetří peníze, jak ve fází jejího pořizování, tak ve fázi provozu.
  Vypracováváme přesný výpočet tepelných ztrát tak, aby bylo možné zvolit co nejvhodnější otopnou soustavu nejen z hlediska vnitřního prostředí, ale i z hlediska ekonomického.
 • Projekční činnost
  Prvním krokem jsou konzultace za účasti architekta a projektanta, při kterých se stanoví na základě požadavků a představ investora hlavní koncepce domu, konstrukční systém, tvarové a dispoziční řešení. Tzn., zda se bude jednat o dřevostavbu nebo zděnou stavbu, přízemní nebo s obytným podkrovím, s plochou nebo šikmou střechou, hlavní architektonické zásady atd.Poté projektant navštíví místně příslušný stavební úřad, který předloží podmínky a případná omezení dané výstavby. Následuje dotažení studie do podoby, která splňuje představy investora a nutné stavební a technické podmínky.
 • Technický dozor investora
  Technický nebo-li stavební dozor investora je velikým pomocníkem stavebníka, zastupuje ho při kontrole shody projektu s prováděním prací, při jednáních s projektanty a dodavateli, s orgány státní správy a s dalšími účastníky výstavby.Technický dozor investora uplatňuje, v rozsahu platných právních předpisů, klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.